Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor leefstijladvies en gewichtsbeheersing via leefstijlinterventies aan volwassenen

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die aan een persoon of organisatie worden verleend.

Aankoop van diensten betekent acceptatie van de algemene voorwaarden. De voorwaarden kunnen op geen enkele manier worden gewijzigd, tenzij vooraf door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Gezondheidsprofessional: Sharon Hasselbaink, psycholoog en gewichtsconsulent, die onafhankelijk optreedt om gezondheidsgedrag te bevorderen door middel van positief leefstijladvies en diensten voor gewichtsbeheersing aan volwassenen;
 • Psycholoog: Sharon Hasselbaink, lid van het Nederlands Instituut van Psychologen en is academisch geschoold op doctoraal niveau, handelend als een onafhankelijke psycholoog gespecialiseerd in gezondheidsgedrag en praktische, niet-therapeutische activiteiten van een psycholoog;
 • BGN-Gewichtsconsulent: Sharon Hasselbaink, een expert in gewichtsbeheersing die mensen adviseert over het verbeteren van hun eetgewoonten en het bereiken van een gezond gewicht. Aangesloten bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, ook in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent;
 • Cliënt: de persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
 • Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend;
 • Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen.

Algemeen

DIENSTEN
 1. Aangeboden diensten zijn:
  1. Persoonlijk voedingsadvies
  2. Afspraak voor een weging (weegconsult)
  3. Individuele Begeleidingstrajecten: ondersteuning bij het proces van gewichtsbeheersing en positieve leefstijlverandering
  4. Workshops en cursussen voor groepen
  5. 10 weken Challenges tijdens BGN-campagnes in de lente en de herfst
  6. Running Therapie: loop- en hardloopsessies met lage intensiteit voor het lichaam en welzijn.
 2. Diensten worden geleverd door de gezondheidsprofessional als  onafhankelijke aanbieder
 3. Toegang tot de diensten:
  1. Cliënten hebben rechtstreekse toegang tot de diensten door een afspraak te maken via https://voedingenpsychologiesh.nutriportal.eu.
   1. Er is geen verwijsbrief nodig
   2. Voorafgaand aan de eerste afspraak vult de cliënt een voedingsdagboek in.
  2. Met verwijzing: Advisering en begeleiding kan ook plaatsvinden na  verwijzing door een arts. In het laatste geval houdt de gezondheidsprofessional de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.
 4. De gezondheidsprofessional geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.
DEELNAME:
  1. De diensten zijn geschikt voor gezonde mensen die aan de slag willen met gewichtsdoelen en persoonlijk voedingsadvies.
  2. Bij doelen zoals:
   • gewichtsbeheersing
   • ontwikkeling van gezonde eetgewoontes en een positieve leefstijl
   • gezondheid blijven met een wetenschappelijk onderbouwde aanpak
  3. De diensten zijn niet geschikt voor
   • personen onder de 18 jaar
   • personen met medische of psychische klachten die baat hebben met leefstijlinterventies, maar extra hulp nodig hebben in de vorm van medische of psychotherapeutische behandeling.
    • Bijvoorbeeld, als huidig gewicht het gevolg is van een medische of psychische aandoening.  Of als het valt binnen de categorie ernstig overgewicht.
    • In dergelijke gevallen, wordt de aanmelder (terug) verwezen naar de arts voor medische of psychotherapeutische zorg.  En om deelname aan gespecialiseerde leefstijlinterventies te bespreken.

Verhindering

 • Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de gezondheidsprofessional hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.
 • Annuleringen moeten minimaal 24 uur van tevoren worden ontvangen.
 • Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gezondheidsprofessional geeft, of geen zodanig bericht geeft, is de gezondheidsprofessional gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.
 • Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag.
 • Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Tariefstelling

 • Voor aanvang van de diensten (sessies of leefstijlprogramma’s) deelt de gezondheidsprofessional de cliënt mondeling of schriftelijk mee welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.
 • De gezondheidsprofessional is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst.
 • De gezondheidsprofessional beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Intellectueel eigendom

 • De gezondheidsprofessional behoudt altijd alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt.
 • De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gezondheidsprofessional noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere manier worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gezondheidsprofessional verstrekt zijn.

Betaling

ALGEMEEN:

Individuele consulten:

 1. Betaling aan de gezondheidsprofessional dient contant of door bankoverschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten.
 2. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben.
 3. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de gezondheidsprofessional gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.

Groepslessen:

 1. Betaling aan de gezondheidsprofessional dient voorafgaand aan de groepslessen plaats te vinden via een bankoverschrijving. Na aanmelding ontvangt de cliënt  een factuur voor de gekozen groepslessen.
 2. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben.
 3. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de gezondheidsprofessional gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.
INCASSO:
 1. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gezondheidsprofessional gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen.
 2. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gezondheidsprofessional gerechtigd om alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

 • De gezondheidsprofessional heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
 • Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Aansprakelijkheid

AARD VAN DE DIENSTEN:
 1. Het advies en/of de begeleiding van de gezondheidsprofessional is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Het advies is verder praktisch en niet-therapeutisch. Behaalde resultaten bij advies en/of zijn afhankelijk van de acties en inspanningen van de cliënt.
 2. De cliënt erkent en aanvaardt dat deze niet-therapeutische diensten ter bevordering van positief gezondheidsgedrag op geen enkele manier zullen worden gezien als psychotherapeutische behandeling of psychotherapie.
SCHADE:
 1. De gezondheidsprofessional sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gezondheidsprofessional verstrekte adviezen, maar niet als er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gezondheidsprofessional.
 2. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gezondheidsprofessional verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
 3. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gezondheidsprofessional nooit aansprakelijk.
 4. Indien de assuradeur van de gezondheidsprofessional om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gezondheidsprofessional altijd beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult.
INFORMATIEPLICHT/TRANSPARANTIE:
 1. De gezondheidsprofessional is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
 2. De client begrijpt dat het belangrijk is om zo waarheidsgetrouw, open en comfortabel mogelijk te zijn om ervoor te zorgen dat de diensten effectief zijn.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gezondheidsprofessional is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.