Algemene voorwaarden voor leefstijladvies en gewichtsbeheersing via leefstijlinterventies aan volwassenen

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die aan een persoon of organisatie worden verleend.

Aankoop van diensten betekent acceptatie van de algemene voorwaarden. De voorwaarden kunnen op geen enkele manier worden gewijzigd, tenzij vooraf door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Gezondheidsprofessional: Sharon Hasselbaink, psycholoog en gewichtsconsulent, die onafhankelijk optreedt om gezondheidsgedrag te bevorderen door middel van positief leefstijladvies, beweging  en (preventie) cursussen voor gewichtsbeheersing aan volwassenen;
 • Psycholoog: Sharon Hasselbaink, gedragswetenschapper aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen en is academisch geschoold op doctoraal niveau, handelend als een onafhankelijke psycholoog gespecialiseerd in gezondheidsgedrag en praktische, niet-therapeutische activiteiten van een (master)psycholoog. Tevens gecertificeerd en bevoegd om Runningtherapie in te zetten als een aanvullende interventie naast psychotherapie en medische behandeling;
 • BGN-Gewichtsconsulent: Sharon Hasselbaink, een expert in gewichtsbeheersing die mensen adviseert over het verbeteren van hun eetgewoonten en het bereiken van een gezond gewicht. Aangesloten bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, ook in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent;
 • Cliënt: de persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
 • Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend;
 • Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is doorverwezen.

Algemeen

DIENSTEN

Aangeboden diensten zijn:

Planmatige en doelgerichte activiteiten en programma’s voor gezonde volwassenen op het gebied van voeding, om de gezondheid te bevorderen en/of ziekte te voorkomen.

  1. Voedingsvoorlichting zonder medisch doel: Persoonlijk voedingsadvies en voorlichting  over voeding en eetgewoonten.
  2. Weegconsulten om de voortgang richting individuele doelen te volgen en te evalueren.
  3. Individuele Begeleidingstrajecten voor gewichtsbeheersing: ondersteuning bij het proces van gewichtsbeheersing
  4. Individuele Begeleidingstrajecten voor positieve leefstijlverandering
  5. Workshops en groepscursussen voor gewichtsbeheersing aan volwassenen
  6. 10 weken Challenges gericht op het motiveren naar een gezonder eetpatroon.
Criteria voor deelname

Deelnemers zijn gezond en hebben geen medische of psychische aandoeningen.

Planmatige en doelgerichte activiteiten en programma’s voor volwassenen op het gebied van beweging. Inzetbaar om de gezondheid te bevorderen, ziekte te voorkomen en beginnende klachten te verminderen.

  1. Running Therapie:  een persoonlijk hardloopprogramma gericht op het lichaam,  mentale gezondheid en welzijn. Het kan ingezet worden als aanvullende interventie naast psychotherapie en medische behandeling. Het bestaat uit  (hard)loopsessies met lage intensiteit onder professionele begeleiding.
Criteria voor deelname
 • Deelnemers zijn fysiek en mentaal in staat tot lichaamsbewegingsvormen zoals wandelen.
 • Deelnemers hebben hun deelname met een arts of fysiotherapeut besproken, voordat zij aan een hardloopprogramma beginnen.
AANMELDEN
 1. Er is geen verwijsbrief nodig
 2. Cliënten hebben rechtstreekse toegang tot de diensten door een afspraak te maken via https://voedingenpsychologiesh.nutriportal.eu . Voorafgaand aan de eerste afspraak vult de cliënt een voedingsdagboek in.
 3. Met verwijzing: Advisering en begeleiding kan ook plaatsvinden na  verwijzing door een arts.
 4. In het laatste geval houdt de gezondheidsprofessional de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.
LOCATIE
 1. De gezondheidsprofessional geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Verhindering

 • Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij / zij de gezondheidsprofessional hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.
 • Alle annuleringen moeten minimaal 24 uur van tevoren worden ontvangen.
 • Bij annuleringen binnen 24 uur, worden de kosten voor de geannuleerde afspraak in rekening gebracht.
 • Indien de cliënt geen bericht van verhindering  geeft, is de gezondheidsprofessional ook gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.
 • Voor afspraken na zon- of erkende feestdagen begint het termijn van  24 uur om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag.
 • Voor reguliere maandagafspraken dient u uiterlijk op vrijdag 18.00 uur te annuleren.

Tariefstelling

 • Voor aanvang van de diensten (sessies of leefstijlprogramma’s) deelt de gezondheidsprofessional de cliënt mondeling of schriftelijk mee welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.
 • De gezondheidsprofessional is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst.
 • De gezondheidsprofessional beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Intellectueel eigendom

 1. De gezondheidsprofessional behoudt altijd alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt.
 2. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gezondheidsprofessional noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, verspreid of ter beschikking worden gesteld.
 3. De genoemde zaken zijn uitsluitend voor eigen of intern gebruik door de Cliënt. De Cliënt mag ze alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze door de gezondheidsprofessional verstrekt zijn.

Betaling

ALGEMEEN:

Individuele consulten:

 1. Betaling moet rechtstreeks aan de gezondheidsprofessional worden gedaan.
 2. De cliënt zal contant of via bankoverschrijving betalen. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten.
 3. De cliënt dient het volledige factuurbedrag binnen veertien dagen na factuurdatum betaald te hebben.

Groepslessen/Groepssessies:

 1. Betaling moet rechtstreeks aan de gezondheidsprofessional worden gedaan.
 2. De cliënt zal contant of via bankoverschrijving betalen en voordat de groepslessen beginnen. Na aanmelding ontvangt de cliënt  een factuur voor de gekozen groepslessen.
 3. De cliënt dient het volledige factuurbedrag binnen veertien dagen na factuurdatum betaald te hebben.
 4. Bij onvoldoende aanmeldingen komt een cursus te vervallen. En de cliënt wordt hierover geïnformeerd.
 5. Als de cursus niet door kan gaan, ontvangt de cliënt diens geld binnen zeven (7) dagen terug.
ACHTERSTALLIGE BETALINGEN

Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de gezondheidsprofessional gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.

INCASSO:
 1. Indien de factuur zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gezondheidsprofessional gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen.
 2. Indien de factuur zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gezondheidsprofessional tevens gerechtigd om alle kosten die verband houden met het incasseren van de betreffende vorderingen, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan de incassokosten van het incassobureau en gerechtelijke kosten.

Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

 1. De gezondheidsprofessional heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indienhij door de volgende omstandigheden, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen:
  • omstandigheden welke buiten zijn invloedssfeer liggen.
  • omstandigheden waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn
  • vanwege ziekte
 2. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan deze  ‘Overeenkomst’ worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Aansprakelijkheid

AARD VAN DE DIENSTEN:
 1. Het advies en/of de begeleiding van de gezondheidsprofessional is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Behaalde resultaten zijn afhankelijk van de acties en inspanningen van de cliënt.
 2. De cliënt erkent en aanvaardt dat de diensten zijn ter bevordering van positief gezondheidsgedrag.
 3. Diensten zijn inzetbaar naast psychotherapie of medicamenteuze behandeling.
 4. De cliënt erkent en aanvaardt dat de diensten op geen enkele manier zullen worden gezien als psychotherapeutische behandeling of psychotherapie.
SCHADE:
 1. De gezondheidsprofessional sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gezondheidsprofessional verstrekte adviezen, maar niet als er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gezondheidsprofessional.
 2. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gezondheidsprofessional verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
 3. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gezondheidsprofessional nooit aansprakelijk.
 4. Indien de assuradeur van de gezondheidsprofessional om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gezondheidsprofessional altijd beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult.
NIET-NALEVING EN TRANSPARANTIE:
 1. De gezondheidsprofessional is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
 2. De cliënt begrijpt dat het belangrijk is om zo waarheidsgetrouw, open en comfortabel mogelijk te zijn om ervoor te zorgen dat de diensten effectief zijn.
Toepasselijk recht en forumkeuze
 • Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gezondheidsprofessional is bevoegd kennis te nemen van geschillen.
 • Nederlands recht is van toepassing.
error: Content is protected !!